loadingimg

Wczytuję dane...
 • Użytkownicy online: 0
 • Aktualny czas:
 • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
 • Luty
Archiwum
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
Buty do biegania Saucony Kinvara 6
 • Buty do biegania Saucony Kinvara 6
 • Buty do biegania Saucony Kinvara 6

  Informacje podstawowe

  Kategoria: stopa neutralna, supinująca

  Drop:  4mm (śródstopie 18mm, pięta 22mm)

  Waga:

  • Męski 9 US, EUR 42.5 – 218g
  • Damski 8 US, EUR 39 – 184g

  Dystans: wszystkie

  Typ: buty treningowo-startowe

  Opis

  Buty do bie­ga­nia Sau­cony Kinvara 6 to bar­dzo lekki but tre­nin­gowo-star­towy. Prze­zna­czony jest dla stopy neu­tral­nej, sub­i­nu­ją­cej. Jego odpo­wied­ni­kiem dla stopy pro­nu­ją­cej jest Sau­cony Mirage 5. Firma Sau­cony jest praw­do­po­dob­nie naj­star­szą firmą pro­du­ku­jącą buty do bie­ga­nia, powstała w 1898 w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Buty tej firmy można scha­rak­te­ry­zo­wać w trzech sło­wach:

  • Lek­kie
  • Wygodne,
  • Trwałe
  Saucony Kinvara 6 - Sklep dla biegaczy - EuforiaBiegacza.pl - Saucony, Mizuno, Inov-8, Puma, NewLine, Dobsom, Mactronic Saucony Kinvara 6 - Sklep dla biegaczy - EuforiaBiegacza.pl - Saucony, Mizuno, Inov-8, Puma, NewLine, Dobsom, Mactronic

  Kinvara 6 to buty uni­wer­salne, ide­alne na tre­ning czy zawody. Spraw­dzają się na inter­wa­łach, bie­gach tem­po­wych czy dłu­gich wybie­ga­niach. Wer­sja 6 nie różni się zna­cząco od wer­sji 5. Według mnie jak coś jest dobre to nie trzeba tego zmie­niać tylko popra­wić, wyeli­mi­no­wać ewen­tu­alne nie­do­cią­gnię­cia.

  Kinvara 6 pozo­staje lek­kim butem i w tej kwe­stii się nic nie zmie­niło. Zmie­niono mate­riał na cho­lewce, nowy jest bar­dziej prze­wiewny, oddy­cha­jący i ela­styczny.

  Zmie­niono roz­miesz­cze­nie ela­stycznych pasków „Fle­xFilm” któ­rych zada­niem jest poprawa opię­cia stopy, mają zapew­nić bardziej płyn­niej­szy ruch i poprawa trwałości cholewki. Dzięki nim but jest lepiej dopa­so­wany, odkryto rów­nież więk­szą powierzch­nię, przez co buty będą bar­dziej prze­wiewne.

  Saucony Kinvara 5 vs. Kinvara 6 - Sklep dla biegaczy - EuforiaBiegacza.pl - Saucony, Mizuno, Inov-8, Puma, NewLine, Dobsom, Mactronic

  Dla osób z lżej­szą wagą buty będą ide­alne zarówno na start jak i codzienne tre­ningi. Nato­miast dla osób cięż­szych będzie to ide­alny but star­towy.

  W butach Sau­cony Kinvara 6 na szcze­gólna uwagę zasłu­guje:

  • Odpo­wied­nia ilość amor­ty­za­cji by zapew­nić wła­ściwą ochronę,
  • Nowy mate­riał na cho­lewce, bar­dziej prze­wiewny, oddy­cha­jący i ela­styczny,
  • Duża ilość miej­sca z przodu buta,
  • Ela­styczna pode­szwa,
  • Bar­dzo sta­ranne wyko­na­nie,
  • Sys­tem sznu­ro­wa­nia + Pro­Lock gwa­ran­tuje odpo­wied­nie dopa­so­wa­nie dla wąskiej jak i sze­ro­kiej stopy,

   

  Według mnie jest to ide­alny model na mara­ton czy połówkę ale rów­nież zna­ko­mi­cie będzie się spraw­dzał na dystan­sie 10 km. Lekki, z odpo­wied­nią amor­ty­za­cją, a przede wszyst­kim kom­for­towy. Dodat­kowo bar­dzo dobrze opina stopę, otula ją, palce mają wystar­cza­jącą ilość miej­sca by swo­bod­nie się poru­szać. But pole­cany jest oso­bom ze stopą neu­tralną, supi­nu­jącą, ale śmiało mogą w nich bie­gać osoby z lekką pro­na­cją ponie­waż sze­roka pode­szwa zapew­nia tutaj odpo­wied­nią sta­bil­ność.

  Saucony Kinvara 6 - Sklep dla biegaczy - EuforiaBiegacza.pl - Saucony, Mizuno, Inov-8, Puma, NewLine, Dobsom, Mactronic
  Saucony Kinvara 6 - Sklep dla biegaczy - EuforiaBiegacza.pl - Saucony, Mizuno, Inov-8, Puma, NewLine, Dobsom, Mactronic
  Damskie Saucony Kinvara 6 - Sklep dla biegaczy - EuforiaBiegacza.pl - Saucony, Mizuno, Inov-8, Puma, NewLine, Dobsom, Mactronic
  Damskie Saucony Kinvara 6 - Sklep dla biegaczy - EuforiaBiegacza.pl - Saucony, Mizuno, Inov-8, Puma, NewLine, Dobsom, Mactronic


  W naszej ofercie mamy również model Saucony Kinvara 5, który nie różni się znacząco od wersji 6

  Pozdra­wiam

  Robert-Eufo­ria­Bie­ga­cza. pl

   

2015-10-30 09:26:00